نمونه آسانسور ویلچر جدید به پایان رسیده است

- Oct 24, 2019-

لطفاً محصول جدید ما از بالابرهای چرخدار آلومینیوم را بررسی کنید ،

رنگ سفید ، بار 250kg ، ارتفاع می تواند 1000 ~ 8000mm انجام دهد