تحقیق در مورد سیستم های بالابری با کیفیت بالا

- Apr 03, 2019-

در حال حاضر روند توسعه، برای تحقیقات بالقوه مختلف بالابر بالابر، می تواند یک مفهوم متفاوت ایجاد کند، برای پلتفرم بالابری عموم مردم بالا بردن ساخت، به طور عمده برای شرکت در موقعیت صنعت، اشاره به ایجاد جدید در حال ظهور صنعت وجود محتوای مهارت بالا، ارزش افزوده بالا، همکاری قوی، از لینک زنجیره اموال، اشاره به ارتقاء بالا پایان و لینک مرحله تخطی از این زنجیره اموال.

راهنمای چین تایوان تایوان صنعت نور صنعت شده است تا اظهار نظر، "خارج از کشور می تواند انجام دهد، و ما نیست، به نام بالا پایان پلت فرم آسانسور، کالاهای مشابه، ما فروش 1000 یوان، و بیگانگان می تواند 10،000 یوان، همچنین به نام بالا به فروش می رسد، پایان پلت فرم بلند. " بنابراین مهم نیست که جهان چه چیزهایی را بگوید، ما می توانیم دریابیم که پلتفرم بالابر بالایی ساخته شده، با آنچه در نظر گرفته شده مقایسه شده است.

چه کسی دارای محتوای مهارت بالاتری، ارزش افزوده بیشتر، تعاونی بیشتر است، چه کسی پلتفرم بلندپروازی بالایی است و این وضعیت اصلی اصلی نیست. برای روند تکامل پلت فرم بالایی در سطح بالایی، میزان پیشرفت مصرف و تعمیق بازار و سایر عوامل برای ترویج تکمیل آن است. در حقیقت، میزان شغلی افراد پیشرفت چشمگیری داشته است، و با این صدای، پیگیری مردم از محیط معنوی نیز در حال افزایش است و بنابراین برای بازار کالاهای داغ فروش برای جایگزینی ارتقاء نقش نیز بسیار واضح است